การค้าระหว่างประเทศ
การค้าชายแดนและผ่านแดน
   
 
   

                    

      

ข้อมูลการค้าชายแดน/ผ่านแดน (ระบบเก่า)

ข้อมูลล่าสุดถึงเดือนสิงหาคม 2566

 

2564                   มค   กพ   มีค   เมย   พค   มิย   กค   สค   กย   ตค   พย   ธค


2565                   มค   กพ   มีค   เมย   พค   มิย   กค   สค   กย   ตค   พย   ธค


2566                   มค   กพ   มีค   เมย   พค   มิย   กค   สค   กย   ตค   พย   ธค


2567                   มค   กพ   มีค   เมย   พค   มิย   กค   สค   กย   ตค   พย   ธค